Dien Dan - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
20.177
Tổng số bài viết đã đóng góp:
1.254.675
Tổng số chủ đề đã được tạo:
1.123.017
Tổng số các khu vực lớn:
3
Số thành viên đang trực tuyến:
179
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
289 - 23. Tháng Sáu 2018, 17:22:54
Tổng đăng nhập trong ngày:
209
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
22,02
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
549,34
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
491,70
Tổng số các nhóm diễn đàn:
15
Thành viên mới nhất:
delacruz60tennant
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
13,24
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1:0

10 thành viên tích cực nhất

WaltexxrLiz
126.812
!!!Azamant
70.039
!!!!Ajkpozssz
63.906
Aazxzzxandp
59.802
Lestxfq14cerUnmag
53.948
AAaxzxzxddaz
52.142
AAaxzxzdda
49.456
Rogerwap
49.257
Glennnom
42.594
Aazxzzxand
37.389

Thành viên khai phá chủ đề

WaltexxrLiz
80.613
!!!Azamant
70.038
!!!!Ajkpozssz
62.231
Aazxzzxandp
59.801
Lestxfq14cerUnmag
53.946
AAaxzxzxddaz
52.141
AAaxzxzdda
49.454
Rogerwap
49.237
Glennnom
42.585
Aazxzzxand
37.389

Trực tuyến nhiều nhất

zipipojeka
51 ngày 10 giờ 28 phút
WaltexxrLiz
38 ngày 9 giờ 25 phút
Lestxfq14cerUnmag
27 ngày 16 giờ 34 phút
AcSMalvdzxc
9 ngày 17 giờ 14 phút
AccSMalvx
9 ngày 5 giờ 8 phút
!!!!Ajkpozssz
8 ngày 21 giờ 5 phút
Aazxzzxandp
8 ngày 18 giờ 47 phút
AcSMalvxd
7 ngày 17 giờ 11 phút
AAaxzxzxddaz
7 ngày 11 giờ 2 phút
AAaxzxzdda
7 ngày 8 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều
* 2018 1.122.963 1.254.555 50.016 289
Tháng Tám 2018 152.520 163.391 12.504 256
Tháng Bảy 2018 375.908 409.249 11.543 268
Tháng Sáu 2018 176.371 225.877 14.640 289
Tháng Năm 2018 181.180 196.804 7.485 189
Tháng Tư 2018 93.278 104.119 2.595 155
Tháng Ba 2018 130.309 141.574 911 126
Tháng Hai 2018 13.397 13.541 284 116
Tháng Một 2018 0 0 54 18
* 2017 5 9 255 21
Tháng Hai 2017 0 0 50 19
Tháng Mười Một 2017 0 0 26 20
Tháng Mười 2017 0 0 34 21
Tháng Chín 2017 0 0 82 14
Tháng Tám 2017 5 9 62 9
Tháng Bảy 2017 0 0 0 10
Tháng Sáu 2017 0 0 0 4
Tháng Năm 2017 0 0 0 4
Tháng Tư 2017 0 0 0 8
Tháng Ba 2017 0 0 0 3
Tháng Hai 2017 0 0 1 7
Tháng Một 2017 0 0 0 8
* 2016 0 0 0 12
Tháng Hai 2016 0 0 0 4
Tháng Mười Một 2016 0 0 0 2
Tháng Mười 2016 0 0 0 4
Tháng Chín 2016 0 0 0 5
Tháng Tám 2016 0 0 0 12
Tháng Bảy 2016 0 0 0 6
Tháng Sáu 2016 0 0 0 5
Tháng Năm 2016 0 0 0 4
Tháng Tư 2016 0 0 0 4
Tháng Ba 2016 0 0 0 3
Tháng Hai 2016 0 0 0 4
Tháng Một 2016 0 0 0 4
* 2015 0 0 0 14
Tháng Hai 2015 0 0 0 6
Tháng Mười Một 2015 0 0 0 4
Tháng Mười 2015 0 0 0 5
Tháng Chín 2015 0 0 0 11
Tháng Tám 2015 0 0 0 14
Tháng Bảy 2015 0 0 0 8
Tháng Sáu 2015 0 0 0 7
Tháng Năm 2015 0 0 0 8
Tháng Tư 2015 0 0 0 7
Tháng Ba 2015 0 0 0 10
Tháng Hai 2015 0 0 0 8
Tháng Một 2015 0 0 0 8
* 2014 0 0 0 11
Tháng Hai 2014 0 0 0 11
Tháng Mười Một 2014 0 0 0 10
Tháng Mười 2014 0 0 0 3
Tháng Chín 2014 0 0 0 4
Tháng Tám 2014 0 0 0 2
Tháng Bảy 2014 0 0 0 3
Tháng Sáu 2014 0 0 0 4
Tháng Năm 2014 0 0 0 5
Tháng Tư 2014 0 0 0 4
Tháng Ba 2014 0 0 0 5
Tháng Hai 2014 0 0 0 5
Tháng Một 2014 0 0 0 6
* 2013 7 16 0 6
Tháng Hai 2013 0 0 0 5
Tháng Mười Một 2013 0 0 0 5
Tháng Mười 2013 0 0 0 6
Tháng Chín 2013 0 0 0 4
Tháng Tám 2013 0 0 0 4
Tháng Bảy 2013 0 0 0 3
Tháng Sáu 2013 0 0 0 3
Tháng Năm 2013 0 0 0 3
Tháng Tư 2013 0 0 0 4
2013-04-01 0 0 0 2
2013-04-02 0 0 0 2
2013-04-03 0 0 0 2
2013-04-05 0 0 0 1
2013-04-06 0 0 0 2
2013-04-07 0 0 0 1
2013-04-08 0 0 0 2
2013-04-09 0 0 0 2
2013-04-11 0 0 0 1
2013-04-12 0 0 0 1
2013-04-13 0 0 0 1
2013-04-14 0 0 0 2
2013-04-15 0 0 0 2
2013-04-16 0 0 0 1
2013-04-17 0 0 0 1
2013-04-18 0 0 0 1
2013-04-19 0 0 0 1
2013-04-20 0 0 0 2
2013-04-21 0 0 0 1
2013-04-22 0 0 0 2
2013-04-23 0 0 0 2
2013-04-24 0 0 0 3
2013-04-25 0 0 0 2
2013-04-26 0 0 0 4
2013-04-27 0 0 0 1
2013-04-28 0 0 0 1
2013-04-29 0 0 0 1
2013-04-30 0 0 0 2
Tháng Ba 2013 0 0 0 4
Tháng Hai 2013 0 0 0 4
Tháng Một 2013 7 16 0 5
* 2012 59 117 22 7
Tháng Hai 2012 4 9 0 3
Tháng Mười Một 2012 1 1 0 1
Tháng Mười 2012 1 2 0 2
Tháng Chín 2012 5 8 2 6
Tháng Tám 2012 11 21 2 7
Tháng Bảy 2012 4 10 2 4
Tháng Sáu 2012 20 51 8 5
Tháng Năm 2012 13 15 8 4